Dofinansowanie PFRON – komu przysługuje, ile wynosi i jak uzyskać?

Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Wynika to z faktu, że mogą się oni ubiegać na nich o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie takie dofinansowanie wymaga spełnienia kilku kryteriów formalnych.

Informacje na temat dofinansowania

Dokładne warunki określa PFRON. Dofinansowanie ma być pomocą dla pracodawcy w celu dostosowania miejsca pracy. Szczegóły są zawarte w artykule 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tymi warunkami, dofinansowanie PFRON dotyczy pracodawców, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy albo zatrudnia więcej niż 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych jest niepełnosprawnych. Należy się ono również pracodawcom, którzy nie mają zobowiązań wobec PFRON wyższych niż 100 złotych.

Warto wiedzieć, że do liczby pracowników niepełnosprawnych nie zalicza się tych, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych. Do ogólnej liczby pracowników nie wlicza się natomiast osób pełnosprawnych, które przebywają na urlopie rodzicielskim, wychowawczym, odbywają służbę wojskową, uzyskali świadczenia rehabilitacyjne, są na urlopach bezpłatnych albo zatrudnieni są na umowę o pracę przygotowującą do wykonywania zawodu.

Dofinansowanie PFRON – komu przysługuje?

Dofinansowanie PFRON co miesiąc otrzymują ci pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie przyznające im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Taki pracownik musi również zostać zarejestrowany w ewidencji PFRON.

Osoba niepełnosprawna musi zostać zatrudniona zgodnie z prawem, nie może to być osoba, która ma prawo do emerytury. Tutaj jednak pojawia się wyjątek, jakim są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury.

Dofinansowanie PFRON musi posiadać efekt zachęty. Jego wypłata ma być korzystna dla pracodawcy, aby zatrudnianie osób o ograniczonej sprawności było coraz bardziej popularne i aby osoby te mogły bardziej odważnie wchodzić na rynek pracy.

Kto nie dostanie dofinansowanie PFRON?

Taka forma dofinansowania nie należy się na pracownika, który zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osobom, które mają orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i równocześnie mają przyznane prawo do emerytury.

Jakiej wysokości jest dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON jest takie samo dla każdego, jego wysokość nie jest zależna od tego, czy jest to zakład pracy chronionej, czy inne przedsiębiorstwo. Maksymalna kwota dofinansowania to 1800 złotych na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 1125 złotych przypada na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast 450 złotych – z lekkim. Kwota dofinansowania podwyższana jest o 600 złotych, gdy dana osoba ma chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz jest niewidoma.

Dofinansowanie z PFRON nie może być wyższe niż 90 proc. terminowo i realnie poniesionych na pracę wydatków.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Pracodawca, który spełnia wymagania, musi zarejestrować się w PFRON w celu otrzymania dofinansowania. Trzeba złożyć tam odpowiednie wnioski oraz kopie dokumentów potwierdzających zasadność dofinansowania.

Komentarze

mood_bad
  • Brak jeszcze komentarzy, bądź pierwszy!
  • chat
    Dodaj komentarz
    Skip to content